Afspraak maken? Bel 06-20369678

Methodiek

Om deze thema’s goed neer te zetten, werk ik nauw samen met Marcel de Haas van Leonardo Motiveert.
Methodiek

Samen hebben we ons model voor zorginnovatie ontwikkeld dat telkens het vertrekpunt is voor de projecten die we uitvoeren. Aan de hand van de New Product Development cyclus worden innovaties tot wasdom gebracht en vervolgens ‘implementatie-gereed’ gemaakt.


Waarom?

Wij geloven dat ieder mens onderdeel wil (blijven) uitmaken van de maatschappij. Voor iedereen heeft dit een andere betekenis, maar het hebben van eigen regie is daarin van essentieel belang.

Wij zijn ervan overtuigd dat innovatie van en in de zorg een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van die eigen regie. Innovatie is geen doel op zich, maar een middel om in samenwerking met alle betrokkenen de menselijke maat centraal te stellen.


Hoe?

Innoveren is een dynamisch spel dat alleen in balans is als alle elementen de juiste invloed uitoefenen. Wij brengen alle betrokkenen - zorgvragers en hun verwanten, zorgprofessionals, organisatie en leveranciers - bij elkaar en gaan samen doelgericht op pad op basis van een gezamenlijke innovatieagenda.

Wij kennen de interne en de externe spelers en dagen hen uit om vanuit de juiste vraag, buiten bestaande kaders, te zoeken naar passende oplossingen. Daarbij kunnen rollen veranderen, posities wisselen en processen worden aangepast; alles met het doel om innovatie te laten slagen en de outcome voor zorgvragers en hun verwanten, zorgprofessionals en de organisatie vooraf te definiëren, ‘onderweg’ bij te stellen en achteraf te verankeren in de zorg.

Met onze werkwijze geven we richting aan dit proces; iedere deelnemer weet waarom we innoveren, hoe we dat doen en welk resultaat er verwacht wordt. Dat is ons vak, daar zijn wij goed in!

Een innovatieteam en een leeromgeving zijn het vertrekpunt. Er wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor het innovatieteam gedurende een periode van 3 maanden. Hierin wordt de innovatie-werkwijze van inn4cure gehanteerd die tot doel heeft een innovatie te kunnen wegen en gedurende het ontwikkeltraject te kunnen volgen van ‘idee’ tot ‘realisatie’. Elk innovatievoorstel wordt door een eigenaar in samenwerking met betrokken zorgvragers en zorgprofessionals, eventueel verwanten/ vertegenwoordigers, volgens deze werkwijze ‘gemanaged’ tot beëindiging of tot opschaling. De stappen die daarbij worden gevolgd zijn op hoofdlijnen:   

 1. Ideeën genereren:  
 • Van probleem tot idee: opstellen van het format innovatievoorstel inclusief voorlopige maatschappelijke businesscase 
 • Van idee tot kans: beoordeling innovatievoorstel 
 1. Idee screenen:  
 • Globaal functioneel ontwerp en kostenindicatie van het initiatief 
 • Beoordeling door opdrachtgever
 1. Definiëren van de scope:  
 • Opstellen van het plan van aanpak dat wordt gevolgd
 • Beslissing tot financiering door opdrachtgever
 1. Ontwerpen:  
 • Opstellen businesscase 
 • Beslissing tot ontwikkelen door opdrachtgever 
 1. Experimenteren:  
 • Testen proof of concept
 1. Bouwen, testen en pilot:  
 • Bouwen prototype 
 • Testen prototype in pilot-setting 
 • Prototype evalueren op effect  
 • Na positieve afronding eindsituatie consolideren   
 • Opstellen definitieve maatschappelijke businesscase en consolideren 
 • Beslissing tot implementeren via 'kopiëren' door bevoegd gezag o.b.v. maatschappelijke businesscase 
 1. Opschalen o.b.v. projectmanagement 

Het ontwikkel- en testtraject o.b.v. innovatiemanagement gaat na stap 6 over in projectmanagement met als doel de innovatie structureel te implementeren. Dit wordt hier als één stap geduid, maar zal in de praktijk verder worden uitgediept.

 • Scholing, kopiëren m.b.v. implementatieplan, evalueren op resultaat. 


Wat?

Wij brengen een rugzak vol ervaring mee. Ervaringen die zijn opgedaan in de directe zorg, zorgondersteuning en buiten de zorg, in het management en op directieniveau, tijdens grote en kleine innovatietrajecten en in diverse zorginstellingen. Daarnaast weten we wat ondernemerschap in en aan randen van de zorg is en betekent.

Onze doelstelling is dat de organisatie zelf leert innoveren en implementeren en ons zo snel als mogelijk weer loslaat. Onze rugzak met ervaring laten wij dan gr