Afspraak maken? Bel 06-20369678

Algemene voorwaarden van INN4CARE

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
afgesloten met INN4CARE, Wildzang 7, 6852 JS Huissen (hierna
INN4CARE genoemd) betreffende de managementdiensten (in de
ruimste zin van het woord, onder meer advisering,
projectmanagement, interim-management, trainingen,
cursussen, lezingen en toezichthouderschap) die INN4CARE
uitvoert.
2. INN4CARE zal zo goed mogelijk de aan haar verstrekte
opdracht(en) uitvoeren en zich inspannen om de belangen van de
opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Dit leidt daarom
tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatverbintenis.
3. Deze voorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van alle
overeenkomsten die tussen de opdrachtgever en INN4CARE
worden gesloten, dit met uitsluiting van welke andere
voorwaarden dan ook en kunnen tevens opdrachten van andere
aard inhouden.
4. INN4CARE is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de
algemene voorwaarden, in het bijzonder indien ontwikkelende
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
5. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en
voor zover schriftelijk zijn bevestigd door INN4CARE.
6. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke
persoon en/of rechtspersoon die met INN4CARE een
overeenkomst heeft gesloten dan wel aan INN4CARE een
opdracht verstrekt, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).
7. Onder derden wordt verstaan een door INN4CARE of de
opdrachtgever ingeschakelde (rechts)persoon.
8. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en
behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar
deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de
inhoud van deze voorwaarden. Het mogelijk niet van toepassing
zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomsten tussen INN4CARE en de opdrachtgever
komen tot stand door:
– Een door de opdrachtgever en INN4CARE getekende
schriftelijke offerte.
– Door schriftelijke bevestiging door INN4CARE aan de
opdrachtgever van diens telefonisch of mondeling
overeengekomen opdracht.
2. INN4CARE kan nooit tot acceptatie van incasso en/of andere
werkzaamheden worden verplicht. INN4CARE is gerechtigd
opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor geplande
activiteiten te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht
worden geen kosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering vanaf 4 weken tot 0 weken voor aanvang van de
opdracht is de opdrachtgever verplicht 15 % van de geraamde
kosten te vergoeden.
4. Indien de opdrachtgever na aanvang van de werkzaamheden
de opdracht tussentijds beëindigt of anderszins niet aan geplande
activiteiten deelneemt, is opdrachtgever verplicht 25 % van de
geraamde kosten van de resterende tijd te vergoeden.

Artikel 4 Annulering door INN4CARE

1. INN4CARE kan de opdracht tussentijds opzeggen met een
opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel 5 Vergoeding en betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de
opdrachtgever aan INN4CARE, voor haar werkzaamheden en/of
te maken kosten, een vergoeding verschuldigd zijn die is
gebaseerd op de door INN4CARE vastgestelde tarieven.
2. Door INN4CARE ten behoeve van de opdrachtgever betaalde
kosten (zoals reis- en verblijfkosten, zaalhuur, kosten van
verplichte literatuur, drukwerk, koeriersdiensten,
gerechtskosten, etc.) zullen separaat in rekening worden
gebracht en indien van toepassing zal het gebruikelijke BTWtarief
worden berekend.
3. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste
prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten tot extra
werkzaamheden of prestaties leiden, die redelijkerwijze niet
geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal
INN4CARE de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van de
werkzaamheden of prestaties.
4. INN4CARE is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan
wel op te schorten en/of de behandeling van eventueel lopende
zaken te staken indien de opdrachtgever niet op het eerste
verzoek van INN4CARE zekerheid stelt voor het nakomen van
diens betalings- en overige verplichtingen.
5. INN4CARE is steeds gerechtigd om voor haar werkzaamheden
en/of te maken kosten een voorschotbedrag aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. Bij afrekening van de
desbetreffende zaak wordt dit voorschot met de totale
opbrengsten en kosten verrekend.
6. Op alle door INN4CARE vervaardigde brieven, contracten en
dergelijke is het auteursrecht onverkort van toepassing. Het
eigendom van alle door INN4CARE vervaardigde teksten komt
daarom toe aan INN4CARE. Tenzij met schriftelijke
toestemming van INN4CARE, is vermenigvuldiging door derden
niet toegestaan.
7. Reclames behoeven door INN4CARE slechts in behandeling te
worden genomen indien dit schriftelijk en binnen 14 dagen na
het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis
waarop de reclame betrekking heeft, aan INN4CARE kenbaar is
gemaakt.
8. INN4CARE is te allen tijde gerechtigd om bedragen die de
opdrachtgever aan haar verschuldigd is te verrekenen met bij
INN4CARE in beheer zijnde gelden.
9. Eenmaal per jaar, en wel steeds met ingang van 1 januari,
heeft INN4CARE het recht haar prijzen en tarieven aan te passen
aan de hand van maatschappelijke normen en ontwikkelingen.
10. De diensten van INN4CARE worden in beginsel maandelijks
aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij onderling
tussen INN4CARE en de opdrachtgever een andere afspraak is
gemaakt.
11. Alle door INN4CARE verzonden facturen of declaraties
terzake van INN4CARE's dienstverlening of welke activiteiten
ten behoeve van een opdrachtgever ook, dienen strikt te worden
voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de
bedoelde factuur c.q. declaratie.
12. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. INN4CARE is gerechtigd bij niet tijdige
betaling het openstaande bedrag inclusief B.T.W. te verhogen
met het bijbehorende bedrag als bepaalt in Rapport Voorwerk
II* aan (buiten-) gerechtelijke incassokosten, alsmede met de
2
wettelijke rente. Een en ander zonder dat enige nadere
ingebrekestelling van de zijde van INN4CARE noodzakelijk is.
13. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
14. Bij overmacht, waaronder begrepen brand, overstroming,
inbraak, staking of verhindering als gevolg van derden die hun
verplichtingen niet nakomen, is INN4CARE gerechtigd haar
werkzaamheden uit te stellen net zo lang als de overmachtsituatie
voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen,
zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige
schadevergoeding.
15. INN4CARE is te alle tijden gerechtigd om, indien zij dit
noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering dan wel naleving
van de overeenkomst in te schakelen. De hieraan verbonden
kosten worden, indien deze niet door de wederpartij worden
betaald, in rekening van de opdrachtgever gebracht.

Artikel 6 Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de
(tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever
in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
2. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met
het incassotarief zoals dat door de Nederlandse Orde van
Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
3. Indien INN4CARE hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van
de opdrachtgever.
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien INN4CARE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende
geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder
die verzekering en voor zover de verzekering tot uitkering
overgaat. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen
dan € 10.000,-.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van INN4CARE.
3. INN4CARE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
dan ook, doordat INN4CARE is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor INN4CARE kenbaar
behoorde te zijn.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
alle overeenkomsten met INN4CARE voor uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.

Artikel 8 Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart INN4CARE voor aanspraken van
derden met betrekking tot recht van intellectueel eigendom op
door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt.
2. De opdrachtgever vrijwaart INN4CARE voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever
toerekenbaar zijn.

Artikel 9 Geheimhouding

1. Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het
aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen
informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

Artikel 10 Dossierinzage

1. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om dossierinzage
te verlangen van INN4CARE. Onder deze dossierinzage wordt
verstaan: Inzage in de door de opdrachtgever verstrekte
gegevens en documenten en inzage in de door INN4CARE
verzonden correspondentie aan de wederpartij.
Onder deze dossierinzage wordt in ieder geval niet verstaan:
- Inzage in de door INN4CARE gemaakte notities en
aantekeningen.
- Inzage in correspondentie met informatiebureaus,
deurwaarders en advocaten.
- Inzage in uittreksels en (financiële) rapportages van
deurwaarders, informatiebureaus, gemeenten en anderszins die
(mogelijk) in strijd zijn de wet bescherming persoonsgegevens.
2. Indien de opdrachtgever een afschrift van het dossier aan
INN4CARE verzoekt, is INN4CARE te allen tijde gerechtigd een
bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen van
tenminste € 30,-, welk bedrag aan INN4CARE voldaan dient te
zijn voordat tot het verlenen van het recht van inzage over kan
worden gegaan.
3. INN4CARE is nimmer gehouden tot het noemen of vrijgeven
van bronnen die haar van informatie voorzien.

Artikel 11 Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen INN4CARE en de
opdrachtgever is het Nederlandse recht onverkort van
toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband
houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede betreffende deze voorwaarden zelf en
haar uitleg en uitvoering, zullen worden voorgelegd aan de
volgens de regels van absolute en relatieve competentie
bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling
overleg te beslechten.

Artikel 12 Archivering

1. Nadat een opdracht is beëindigd zullen alle in het dossier
aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken aan deze
worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier
gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden
vernietigd.